ROZHODNUTÍ O PŘEDBĚŽNÉM PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro šk. rok 2024/2025

MŠ Liptovská

POZOR na MŠ Liptovská máme stále volná místa - neváhejte nás oslovit...

kontakt: tel.: + 420 606 705 699, e-mail: mspekarska@volny.cz


Rozhodnutí o přijetí dítěte pro šk. rok 2024/2025

MŠ Pekařská


Zápis do MŠ pro rok 2024/2025

Statutární město Opava

po dohodě s řediteli opavských MŠ

oznamuje, že

ŽÁDOSTI

O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

pro školní rok 2024/25

(včetně související dokumentace)

do mateřských škol zřizovaných statutárním městem Opava

je možno podat ve dnech

2. května 2024 v době od 8 ho 16 h,

3. května 2024 v době od 8 do 14 h.

O přijetí dítěte do předškolního zařízení rozhoduje ředitel příslušné mateřské školy za podmínek stanovených § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a při příjímání postupuje podle správního řádu (§ 165 odst. 2 písm. b) školského zákona).

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet tyto podmínky:

Jesle nebo mateřská škola mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci (§ 34 odst. 5 školského zákona a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Žádáme rodiče, aby si žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole vyzvedli tak, aby v den zápisu byla potvrzena dětským lékařem o povinném očkování.

Výjimku z povinného očkování představují pouze děti, pro které je předškolní vzdělávání od školního roku 2024/25 povinné.

O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, příp. také registrujícího lékaře (§ 34 odst. 6 školského zákona).

Podání žádosti o přijetí do oddělení jeslí při Mateřské škole Sedmikrásky, Opava proběhne ve stejném termínu jako u mateřských škol.

Ing. Tomáš Navrátil, primátor statutárního města Opavy